ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

На 24 и 25 юни 2019 г. в град Пловдив се проведе работна среща с представителите на деветте местни инициативни рибарски групи (МИРГ) с одобрени стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в РБългария с цел подпомагане на дейностите на групите за стартиране на изпълнението на стратегиите.

Работната среща беше организирана от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.(УО на ПМДР 2014-2020), съвместно с подкрепата на FARNET (Европейска мрежа на рибарските райони) и в нея взеха участие, освен служители на Управляващия орган, ангажирани с изпълнението на подхода ВОМР, и представители на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДРА), на Звено „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“(ОПРСР) в Държавен фонд „Земеделие“ и на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.
По време на двудневната работна среща се проведе интерактивна сесия с участниците и се обсъдиха следните теми: Предоставяне на подкрепа чрез подхода ВОМР в рибарските райони в България и Европа, Ролята на МИРГ за постигане на успех в изпълнението на подхода, Насърчаване разработването на качествени проекти по подхода ВОМР.

Представени бяха и успешни проекти по подхода ВОМР от Хърватия, Словения, Франция и Естония от страна на звеното за оказване на подкрепа на FARNET.