I-ВА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

I-ВА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Работна среща
Работна среща

В изпълнение на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ в Р България, на 18 и 19 октомври 2018 г. в град Хисаря се проведе първата работна среща между екипите за управление на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, МИРГ „Бургас-Камено“, МИРГ „Бяла-Долни чифлик -Аврен, МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ , МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ , МИРГ „Пазарджик“, МИРГ „Несебър“ и МИРГ „Поморие“.
В работната среща взе участие и г-н Георги Стратиев – Началник отдел „Информационни системи“ към Централно координационно звено /ЦКЗ/ на Министерския съвет /МС/, който представи нагледно как се създават процедури за кандидатстване по мерки от стратегиите на МИРГ-и и даде примери в реална и тестова среда в електронната система ИСУН 2020, която ще бъде единственият начин за кандидатстване и отчитане на проекти по Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ през периода 2014 – 2020.
Срещата приключи с идентифицирането на конкретни проблеми, свързани с работата на местните инициативни рибарски групи, които са от изключителна важност за изпълнение на Местните стратегии за развитие.