II-ри Работен семинар в периода 27-29 ноември 2019 г.

II-ри Работен семинар в периода 27-29 ноември 2019 г.

Управляващия орган /УО/ на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. организира втори работен семинар „Изграждане на капацитет за изпълнението на подхода ВОМР“.
Срещата се проведе в гр. Рибарица, хотел „Света Екатерина“ в периода 27-29 ноември 2019 г.
В работната среща взеха участие ръководители от Дирекция Морско дело и рибарство на УО на ПМДР 2014 – 2020 г., служители на Управляващия орган на ПМДР, ангажирани с изпълнението на подхода ВОМР, представителите на Местните инициативни рибарски групи /МИРГ/ с одобрени стратегии за ВОМР, представители на Държавен фонд „Земеделие“ – РА, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, Дирекция „Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет (ИСУН 2020), географския експерт на FARNET за РБългаия – г-н Методи Методиев и г-жа Моника Адамова от ГД „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия.
На срещата, беше представено звеното за управление на Национална рибарска мрежа /НРМ/.
Срещата протече в работна атмосфера при предварително изготвен дневен ред. Разгледани бяха теми, свързани с оперативната работа на организациите и органите за управление и контрол, нови възможности на системата ИСУН 2020, текстове в съответствие с националното и европейско законодателство, правила за работа и отчитане на проекти по стратегиите на МИРГ. Обсъдени бяха мерки за подобряване на работния процес с цел осигуряване на оптимални условия за изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ. Страните изразиха удовлетвореност от съвместната си работа до момента.