На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе на 29.06.2020Прочетете повече —>

Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ уведомява членовете на Общото събрание, че насроченото за 19.06.2020 година от 17.00 часа в гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35 няма да се проведе на първоначално обявеният ден иПрочетете повече —>

Във връзка с обявените на 03.06.2020 г. процедури за подбор на проекти по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020, насочени към преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 за сектор „Рибарство и аквакултури“ Националната Рибарска Мрежа, съвместно с дирекция „МорскоПрочетете повече —>

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе на 19.06.2020Прочетете повече —>

Информационно събитие Европейски средства в полза на местната общност Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) ще проведе изнесена приемна и информационен щанд в община Шабла на 16 юни (вторник), от 10:00 до 12:00 часа, пред офиса на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик. ЕкспертитеПрочетете повече —>

Във връзка с предприетите от Управляващия орган/УО/ на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020г. действия за преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 за сектор Рибарство и аквакултури и предстоящ прием на компенсаторни мерки: BG14MFOP001-1.017 – Подкрепа за собственициПрочетете повече —>

На 28 май  се  проведе  3-часова онлайн (Zoom) среща за изграждане на капацитет за българските МИРГ-и, организирана и проведена от ФАРНЕТ с участието на представители на УО на ПМДР. Екипа на Местна инициативна рибарска група  МИРГ Шабла – Каварна – БалчикПрочетете повече —>

С подкрепата на Националната Рибарска Мрежа, Управляващият орган на ПМДР 2014-2020 проведе обучение на служители на МИРГ и ИАРА Управляващият орган на ПМДР 2014-2020, съвместно с Националната Рибарска Мрежа, проведоха онлайн обучение за служители на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ)Прочетете повече —>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече —>

На 22.04.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-20 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.021 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, финансиран от Стратегия за Водено от общноститеПрочетете повече —>