На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече —>

На 22.04.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-20 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.021 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, финансиран от Стратегия за Водено от общноститеПрочетете повече —>

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик и Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет наПрочетете повече —>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече —>

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“, отменя предходно свое Решение № 1 по Протокол №Прочетете повече —>

На 11.03.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-5 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“, финансиран от Стратегия за ВоденоПрочетете повече —>

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедураПрочетете повече —>

Заповед удължаване на срокаУправляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”,Прочетете повече —>

На 11.03.2020 година, беше получен първият Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-6 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“, финансиран от Стратегия заПрочетете повече —>

В периода 11-12 март 2020 година в град Гданск, Р Полша се проведе конференция на тема “Проучване на потенциала на Round Goby(Стронгил) в Балтийско море”. Събитието беше организирано от община Kalmar (Швеция) в партньорство с Морски институт Гданск – Полша,Прочетете повече —>