През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности, касаещи опазването и възстановяването на морските екосистеми и дейности, като екотуризъм в зони от Натура 2000, както и за предотвратяването и контролаПрочетете повече –>

ИГРП 2021 проектПроект на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ 2021 година, за обществено обсъждане и коментари във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Споразумение за управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ на Местна инициативна рибарскаПрочетете повече –>

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „ИзпълнениеПрочетете повече –>

На 29.06.2020г. се проведе Общо събрание на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, при следния дневен ред: Приемане на годишния отчет на юридическото лице с нестопанска цел Сдружение МИРГ Шабла – Каварна – Балчик Промяна в съставаПрочетете повече –>

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе на 29.06.2020Прочетете повече –>

Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ уведомява членовете на Общото събрание, че насроченото за 19.06.2020 година от 17.00 часа в гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35 няма да се проведе на първоначално обявеният ден иПрочетете повече –>

Във връзка с обявените на 03.06.2020 г. процедури за подбор на проекти по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020, насочени към преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 за сектор „Рибарство и аквакултури“ Националната Рибарска Мрежа, съвместно с дирекция „МорскоПрочетете повече –>

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе на 19.06.2020Прочетете повече –>

Информационно събитие Европейски средства в полза на местната общност Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) ще проведе изнесена приемна и информационен щанд в община Шабла на 16 юни (вторник), от 10:00 до 12:00 часа, пред офиса на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик. ЕкспертитеПрочетете повече –>